Frågor och svar

Vad är Stockholms Spårvägar?

AB Stockholms Spårvägar ägs av Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning samt enskilda medlemmar. Företaget har bedrivit spårvägstrafiken på Djurgårdslinjen med museala vagnar sedan 1991 och svarar numera på uppdrag av SL även för trafiken på linje 7 med reguljära, moderna låggolvsspårvagnar. Från och med 2015 ingår också trafiken på Lidingöbanan, linje 21.

Bolaget ägs av en ideell förening, men tjänar också pengar. Hur går det ihop?

Stockholms Spårvägar AB är ett aktiebolag. Däremot är den största enskilde ägaren en ideell förening. De övervärden som genereras av Stockholms Spårvägar AB återinvesteras till del i den museala trafikverksamheten .

Vad är Djurgårdslinjen?

Djurgårdslinjen är ett registrerat varumärke och är beteckningen på den spårvägstrafik med äldre spårvagnar som Stockholms Spårvägar AB bedriver på sträckan mellan Norrmalmstorg och Djurgården (f.n. Skansen)

Är det lönsamt att bedriva spårvägstrafik?

Intäkterna måste alltid vara större än kostnaderna; det måste finnas en lönsamhet i affärsmodellen. I Stockholms Spårvägars fall möjliggör denna lönsamhet att bolaget förmår att upprätthålla och utveckla den service vi förmedlar genom att transportera många av Djurgårdens nära 15 miljoner årliga besökare och en stor  del av Lidingöborna till och från arbete och skola.

Tjänar ni kanske för mycket pengar?

Rörelsemarginalen inom branschen är normalt (3-6 %) av omsättningen. Vi strävar efter att finnas i det intervallet. och vi är mycket stolta över att vi har höga kreditbetyg. Det bygger på Bisnodes kreditvärderingssystem som är världens äldsta och mest ansedda. Systemet betygssätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd beslutsregler. Att driva ett kreditvärdigt företag kräver tid, engagemang och hårt arbete. Vi hoppas att var och en inser värdet av att anlita, handla från eller samarbeta med ett kreditvärdigt företag.

 

Spårväg verkar vara en kostsam investering. Väger fördelarna verkligen upp?

Spårvagnen är det mest effektiva yttransportmedlet, sett såväl till energiförbrukning, miljöegenskaper som till passagerarkapacitet. En spårvagn av innerstadsmodell tar ungefär lika många passagerare som tre standardbussar eller två ledbussar. Genom att återföra elektricitet till kontaktledningen vid inbromsningar har den även en mycket snål elförbrukning. Vad gäller själva spåren så har de faktiskt en många gånger längre ekonomisk livslängd än busskörfältens asfalt. Spårvagnar uppfattas också som attraktiva i de många städer som nu har valt på att satsa på den moderna spårvägssystem.

Gör bolaget några vinster?

För 2011 kunde bolaget redovisa ett mindre överskott och för 2012 gick det ”jämnt upp”. 2013 innebar en god resultatförbättring med ökad soliditet. 2014 – 2016 har denna utveckling fortsatt.

Vad händer med de eventuella vinstmedel som verksamhetten genererar?

Det skapade resultatet i bolaget återinvesteras i verksamheten. Där används det till viss del för att underhålla och renovera museala spårvagnar för Stockholm. Vidare behövs resurser för att bolaget skall kunna fortsätta att expandera på nya marknader.

Hur mycket balanserade vinstmedel/låneutrymme anser ni är rimligt i ett företag med er verksamhet?

En kassa på 5-10 procent av omsättningen behövs för att kunna hantera störningar och oförutsedda utgifter. Stockholms Spårvägar måste själv ta hand om trafikstörningar och kunna hyra in bussar ifall det blir stopp i spårvägstrafiken. Då vi också har många museala vagnar i drift måste vi även ha rejäla reservdelslager eller låta nytillverka delar för att snabbt kunna åtgärda fel i vagnarna. Stockholms Spårvägar har, till skillnad från många andra operatörer i Stockholmsområdet, inget statsägt och finansiellt starkt bolag i ryggen. Mot denna bakgrund anser vi att en reserv i denna storlek inte är anmärkningsvärd.

Vem äger spårvagnarna?

Det finns sex (sommarid sju) moderna spårvagnar som trafikerar linje 7. Det finns sju moderna spårvagnar som trafikerar linje 21. Alla ställs till vårt förfogande av vår uppdragsgivare SL  Vi förfogar vidare över 16 äldre museispårvagnar, varav 8-9 vid varje tillfälle får plats i vagnhallen. Museivagnarna kan ägas av Svenska Spårvägssällskapet, Spårvägsmuseum (SL) eller av oss själva. Även om vi inte äger vagnarna så är det vårt uteslutande ansvar att förvara, underhålla och renovera dem.

Vem ansvarar för spårvagnarna som går i trafik?

Enligt våra avtal svarar vi för all drift och underhåll liksom för att hyra in ersättningsfordon om vagnarna skulle få driftsstörningar. Servicen till trafikanterna ska alltid upprätthållas, och det är vårt ansvar.

Hur ser värderingsmodellen ut för en spårvagn? Hur ser avskrivningstiden ut?

För de moderna vagnarna hänvisar vi till SL. För de museala vagnarna gäller att renoveringar och reparationer skrivs av under de år som vagnen bedöms kunna vara i trafik. När vagnen inte rullar händer inget. Avskrivningstiden är normalt kopplad till trafikeringsavtalets längd.

Hur ser ägarstrukturen ut i Stockholms Spårvägar?

Röstmajoriteten i Stockholms Spårvägar innehas av Svenska Spårvägssällskapet, Stockholmsavdelningen. I övrigt har Pegroco Transportation Holding AB och en fond inom Svenska Spårvägssällskapet betydande aktieposter.  Ca 100 enskilda medlemmar i Spårvägssällskapet har aktier i bolaget.

Är Stockholms Spårvägar den enda aktören på marknaden?

Nej. Arriva trafikerar Tvärbanan, Nockebybanan, Roslagsbanan och Saltsjöbanan. MTR kör pendeltågen på Trafikverkets spår.

Stockholms Spårvägar är en ny aktör på denna marknad efter att sedan 1991 ha bedrivit den museala trafiken mellan Norrmalmstorg och Waldemarsudde under beteckningen Djurgårdslinjen. Numera ansvarar vi för Spårvagn Linje 7 och Lidingöbanan Linje 21. Vi har, tack vare vår gedigna kompetens inom såväl museal som modern spårtrafik, ambitionen att bli SL:s mest uppskattade operatör.

Hur mycket tjänar operatören av Tvärbanan?

Det vet vi inte. Våra kollegors i andra företag resultatböcker är inget vi har insyn i, det får man fråga dem om.

Vann ni upphandlingen om Spårväg City för lättvindigt?

Knappast. Fem företag var kvalificerade och förberedde sig för att vinna anbudet. På upploppet var det två kvar.
I landstingets pressmeddelande står
”AB Stockholms Spårvägar har lämnat anbudet med lägst pris utifrån ställda kvalitetskrav och även visat sig kunna svara upp mot kommande utmaningar med att bedriva spårtrafiken samtidigt som banan byggs ut, ny depå byggs och nya fordon ska driftsättas. Kontraktet ställer stora krav på trafikentreprenörens flexibilitet och anpassningsförmåga.”

Här utvecklar Stockholms Spårvägars ordförande, Thomas Lange, sin syn på hur detta kontrakt skulle vinnas. Intervjuad av John Bodholdt Nielsen.

Är det tänkbart att någon annan än Stockholms Spårvägar kan köra Djurgårdslinjen eller är den att betrakta som ett monopol?

Allt är tänkbart, men kanske inte möjligt. Djurgårdslinjen tillkom som en följd av en överenskommelse med Stockholms stad och Stockholms läns landsting å ena sidan och Svenska Spårvägssällskapet å andra sidan. Avtalet pekade särskilt ut Svenska Spårvägssällskapet som den som skulle svara för driften i utbyte mot att staden och landstinget finansierade spåret och vagnhallen. Svenska Spårvägssällskapet är nämligen den organisation som ända sedan bildandet år 1959, räddat, bevarat, renoverat och kört spårvagnar från i princip alla svenska spårvägsstäder. Svenska Spårvägssällskapet driver t.ex. Sveriges Lokaltrafikmuseum i Malmköping. Oss veterligt finns ingen annan aktör som har vagnar, kompetens, förmåga och tillstånd att bedriva motsvarande verksamhet.

Hur ser relationen mellan Stockholms Spårvägar och Spårvägsmuseet ut?

Vi är kollegor inom samma område men med olika ägare och olika uppdrag.
Spårvägsmuseum ägs av SL och speglar hela länets kollektivtrafikhistoria genom fasta och tillfälliga utställningar i sina lokaler. Stockholms Spårvägar ägs av den ideella föreningen Svenska Spårvägssällskapet, Stockholmsavdelningen, vars kärnverksamhet går ut på att bevara, renovera och driva musealt inriktad spårvägs- (och buss)trafik.
Vi samarbetar väl mellan våra respektive ansvarsområden. Vi förfogar t.ex. över ett antal spårvagnar som Spårvägsmuseet (SL) äger men som är deponerade hos oss för att användas i trafiken på Djurgårdslinjen. Vi får använda dem i utbyte mot att vi underhåller dem och renoverar dem vid behov. Några av dessa vagnar är 288, 342, 373, 521 och 917.

Fler ”Frågor och svar” publiceras efter hand.