Kungliga Djurgården prisas för hållbarhet

Kungliga Djurgården tilldelas den internationella utmärkelsen Green Destinations Platinum Award – som en av de två första storstadsdestinationer i världen.

Utmärkelsen delas ut för ett strukturerat arbete inom alla FN:s hållbarhetsmål och Kungliga Djurgården pekas ut som en förebild och inspiration för andra storstadsdestinationer i världen.

Efter omfattande rapportering, där det gemensamma arbetet bedömts utifrån fler än 100 kriterier och indikatorer uppställda av Global Sustainable Tourism Council, GSTC (i grunden FNs 17 hållbarhetsmål), yttrade sig den oberoende granskaren så här:

”Royal Djurgården is working with sustainability issues in all GSTC topics. It can be seen as a lighthouse for sustainable destinations worldwide where a destination included in a capital city can focus on all necessary issues in a structured way.”

Stockholms Spårvägar är medlem i nätverket Kungl. Djurgårdens Intressenter och med vår klimatsmarta spårväg bidrar vi till att även göra resan till Djurgården hållbar. Våra resor är numera även märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval.

 

 

Stockholms Spårvägar får nya ägare

Pegroco säljer portföljbolaget AB Stockholms Spårvägar till Bergkvarabuss AB

Pegrocos portföljbolag AB Stockholm Spårvägar (”Bolaget” eller ”Stockholms Spårvägar”) avyttras nu till Bergkvarabuss AB. Alltsedan Pegroco investerade i Stockholms Spårvägar 2015, har verksamheten och det finansiella resultatet i Bolaget utvecklas mycket väl. På sex års tid har Bolaget ökat sin omsättning från 70 Mkr till en omsättning om 270 Mkr för 2021 samt gått från ett marginellt resultat lönsamhetsmässigt till ett positivt EBITDA-resultat om 15 Mkr för 2021.

Antalet passagerare som rest på såväl Spårväg City som Lidingöbanan har haft en synnerligen stark utveckling under perioden, med ett i branschen imponerande resultatutfall i både kvalitets- och kundnöjdhetsenkäter. Bolaget har trots stora ansträngningar inte tagit nya operatörskontrakt utan vuxit organiskt i Stockholm. En bidragande orsak till att Bolaget inte kunnat möta konkurrensen i anbudsprocesser har varit ökad konkurrens från statsstödda konkurrenter med andra finansiella möjligheter och lägre lönsamhetskrav.

Stockholms Spårvägar har genom åren utvecklat ett nära samarbete med Bergkvarabuss AB, vilket har gjort det till ett naturligt steg att Bergkvarabuss AB nu ingått avtal med Pegroco Transportation Holding AB om att förvärva dess 77 % ägande i Bolaget.

– Resan med Stockholms Spårvägar har varit intensiv och investeringen baserade sig på erfarenheten av vår framgångsrika resa i Scandinavian Air Ambulance. Kollektivtrafikbranschen i Norden genomgår en konsolidering där bland annat ökade finansiella garantikrav från samhället försvårar för mindre entreprenöriella ägarledda företag att vara konkurrenskraftiga i marknaden. Mot den bakgrunden är affären med Bergkvarabuss AB rätt för Bolagets framtid, trots att vårt avkastningskrav ej fullt ut kunnat mötas, säger Victor Örn, VD Pegroco Invest.

Pegroco erhåller vid affär, som bedöms kunna slutföras under andra kvartalet 2022, i likvida medel 31,7 Mkr samt eftergifter på lämnade köpeskillingar ytterligare 8,5 Mkr.

Förvärvet är villkorat av att minoritetsaktieägarna i Stockholms Spårvägar accepterar att överlåta aktier till Bergkvarabuss AB i sådan omfattning att Bergkvarabuss AB uppnår lägst 90 % av det totala antalet aktier i AB Stockholms Spårvägar samt att Konkurrensverket godkänner transaktionen eller beslutar att lämna transaktionen utan åtgärd.

– Övertagandet stärker verksamheten under nuvarande kontraktsperiod samt ökar möjligheterna i framtida upphandlingar. Vi ser fram emot att tillsammans med Bergkvarabuss ledning och ägare utveckla företagsgruppens affärer, i synnerhet inom spårtrafik. Stockholms Spårvägar kommer att arbeta vidare under eget namn. En stor del av företagets minoritetsaktieägare är aktiva i den museala verksamheten Djurgårdslinjen, vars ägare Svenska Spårvägssällskapets Stockholmsavdelning är en av huvudägarna I Stockholms Spårvägar. I och med avyttringen erbjuds aktieägarna en ersättning om 562 kronor per aktie vilket är en rimlig ersättning ställt i relation till bolagets position, säger Magnus Braxell, VD, Stockholms Spårvägar.

– Stockholms Spårvägar är ett välskött bolag som kommer att komplettera och bredda vår verksamhet inom kollektivtrafik. Vi ser förvärvet som ett led i den satsning som Bergkvarabuss kommer att göra inom kollektivtrafik i Stockholmsregionen. Målsättningen med förvärvet är givetvis att vinna kommande upphandlingar inom spårburen trafik i Stockholm och övriga landet, säger Per Thorsell, VD, Bergkvarabuss AB

Denna information är sådan som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 klockan […] CEST.

För ytterligare information kontakta:
Victor Örn, VD Pegroco Invest AB,
e-post: victor@pegrocoinvest.com
tel: 070-863 64 01

Om Pegroco
Pegroco Invest AB (pegrocoinvest.com) är ett investeringsbolag som investerar i mindre och medelstora onoterade företag företrädesvis i Sverige. Pegroco har idag sex huvudsakliga innehav. Pegrocos preferensaktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm.

Erik Penser Bank AB är Pegrocos Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market Stockholm, e-post: certifiedadviser@penser.se, Tel: 08-463 83 00.

Läs mer om ägarbytet på Bergkvarabuss hemsida

Nu syns det att våra resor är klimatsmarta

Alla SL-resor med spårvagn, tåg och buss är numera märkta med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Den visar bland annat att resan har en begränsad påverkan på klimatet och låga utsläpp av hälso- och miljöfarliga ämnen.

Nu syns det också på våra spårvagnar!

Att resa med just spårväg är extra klimatsmart. Själva spårvagnarna släpper inte ut någon koldioxid eftersom de drivs med el. Och spårväg är väldigt energieffektivt. Stålhjul som rullar mot stålräls ger ett lägre rullmotstånd än till exempel gummidäck mot asfalt. Kontaktytan är mindre än en 10-krona och stålhjulet behåller sin form även om belastningen ökar. Det innebär att det går åt förhållandevis lite energi att driva en spårvagn framåt. Dessutom återför spårvagnarna elkraft när de bromsar – smart eller hur?

Så – när pandemin är över – välkommen tillbaka och res hållbart med oss!

Nu går vi upp i trafik på Lidingöbanan!

Från och med 13 december kör vi tätare trafik på Lidingöbanan. Under lågtrafik gäller 10-minuterstrafik i stället för tidigare 20-minuterstrafik. Och i högtrafik kör vi ännu oftare, med 7,5 minut mellan tågen.

Att det är möjligt beror på att vi äntligen har fått fler vagnar. SL har köpt in två ytterligare vagnar så nu är de nio stycken totalt. De har varit försenade på grund av pandemin men är nu klara för trafik.

 

Lidingöbanan jubilerar

Nu fyller Lidingöbanan fem år i Stockholm Spårvägars regi! Den 24 oktober 2015 återinvigdes linje 21 efter två års uppehåll och dagen efter rullade trafiken enligt tidtabell.– Vi var något av pionjärer då, säger Magnus Braxell, VD på Stockholms Spårvägar. Banan var nyrenoverad och det fanns ingen pågående verksamhet att ta över. Läget påminde om starten av Spårväg City fem år tidigare. Precis som då, började vi från början med helt ny trafikpersonal och organisation.

Sedan dess har Stockholms Spårvägars verksamhet på Lidingö flyttat in i Stockholms nyaste depå och dessutom fått nya vagnar. Antalet resenärer per dag har ökat från 11 500 till 15 000 som mest. Trots rådande coronakris har Lidingöbanan runt 9 000 resenärer en vanlig vardag.

– Lidingöbanan fyller verkligen sin funktion, säger Magnus Braxell. Nu går vi dessutom upp i trafik. Från och med 13 december ökar vi från 20- till 10-minuterstrafik i lågtrafik och 7,5-minuterstrafik i rusningen.