Vision och tradition

Alla ska medVår devis “Vision och Tradition” uttrycker en obruten riktning, en väg framåt baserad på upparbetad kunskap och erfarenhet, och skapar på så sätt en strategisk riktlinje för företaget och ramar för målarbetet.

Bolaget har sina intellektuella rötter i 1916 års bildade AB Stockholms Spårvägar, på så sätt värnar bolaget de goda traditioner som utvecklade Stockholms spårvägssystem till en kraftfull resurs för stadens invånare och besökare.

Det moderna Stockholms Spårvägar, etablerat 1987, har genom driften av Djurgårdslinjen och tilldelningen av operatörskontrakt för Spårvagn Linje 7 och Lidingöbanan visat att man även med små ekonomiska resurser men med stort intellektuellt kapital kan uppnå hög punktlighet och stor kundnöjdhet, några av de mått som kollektivtrafiken bedöms efter.

Våra policies

Verksamhetspolicy

Stockholms Spårvägar bedriver, utifrån lagar, föreskrifter och andra krav, ett aktivt och systematiskt arbete för att infria samhällets och kundernas krav och förväntningar på god service och en framstående transportmöjlighet med liten miljöbelastning.

Vi eftersträvar att kontinuerligt utveckla medarbetarna och skapa ett arbetsklimat i samverkan för att stimulera till en förbättrad arbetsmiljö. Medarbetarna uppmuntras till aktiva och öppna diskussioner inom organisationen för att undvika och förebygga ohälsa.

Ohälsa och arbetsrelaterade sjukdomar förebyggs genom god hanteringsförmåga att minska risker samt en positiv uppmuntran till fysisk aktivitet.

Med ett väl förankrat miljö- och arbetsmiljöarbete kan vi leverera tjänster av god kvalitet och förebygga negativ miljöpåverkan, vilket skapar långsiktiga goda relationer med såväl kunder och medarbetare som samhället i övrigt.

Medarbetarna förväntas att aktivt bidra med sitt yrkeskunnande och engagemang för att utveckla verksamheten mot ständiga förbättringar.